Lisää konkretiaa vastuullisuuteen – OP-rahastojen vastuullisuusraportit julkaistu

Mika Leskinen
Mika Leskinen

Mika Leskinen työskentelee johtajana OP Varallisuudenhoidossa. Hänen vastuualueelleen kuuluu vastuullinen sijoittaminen.

Juuri ensimmäistä kertaa julkaistut OP-rahastojen ESG-eli vastuullisuusraportit ovat maailmankin mittakaavassa hyvin edistyksellisiä. Raporttien säännöllinen julkaisu tästä eteenpäin on luonteva jatko avoimelle linjallemme kertoa sijoituksiin liittyvistä asioista. Sijoituksiin liittyvät vastuullisuusasiat saavat raportin myötä taakseen uutta, kaikkien ulottuvilla olevaa konkretiaa.

Mika Leskinen
Mika Leskinen

Mika Leskinen työskentelee johtajana OP Varallisuudenhoidossa. Hänen vastuualueelleen kuuluu vastuullinen sijoittaminen.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet, poissuljettujen yhtiöiden lista, rahastojen hiilijalanjälki ja puolivuosittainen ESG-raportointi ovat nyt lanseerattujen ESG-raporttien lisäksi kaikkien nähtävillä olevia tietolähteitä. ESG-lyhennettä käytetään yleisesti kuvaamaan sijoitustoiminnan vastuullisuutta. Lyhenne tulee englanninkielen sanoista environment (E), social (S) ja governance (G).

Mitä uudet rahastokohtaiset ESG-raportit sisältävät?

Sisältö voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa näytetään rahaston sijoituskohteina olevien yritysten ESG-luokituksen jakauma sekä ESG-kokonaisarvosana. Toisessa osiossa kerrotaan rahaston hiilijalanjälki, tai paremminkin hiili-intensiteetti, joka on mielestäni paras tapa kuvata rahaston ja sen sijoituskohteiden tilannetta kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta. Kolmas ja toistaiseksi viimeinen osio kuvaa salkkuyhtiöiden liikevaihdon osuutta, joka tulee tietyistä, etukäteen määritellyistä toiminnoista, joilla katsotaan olevan positiivinen vaikutus ympäristöön. Käyn seuraavassa hieman tarkemmin läpi näitä kolmea mainittua osiota.

ESG-luokitukset

ESG-luokitukset kuvaavat yritysten vastuullisuuteen liittyvää tasoa suhteessa saman toimialan yrityksiin. ESG-luokitukset perustuvat ESG-kokonaisarvosanoihin. Hyvän arvion saamiseksi ESG-asioiden huomioimisen tulee olla riittävällä tasolla yhtiön kohtaamiin riskitekijöihin suhteutettuna. Altistumistaso vaihtelee tyypillisesti paitsi yhtiöittäin tai sektoreittain, myös maantieteellisesti. Jos altistuminen on hyvin suurta, ei parhaimmillakaan riskienhallintamenetelmillä voi saada riskiä kokonaan poistetuksi. Lisäksi yrityksen kokonaisarvosanaa laskevat meneillään olevat, tai toistuvat ongelmat vastuullisuusasioissa. Myös yritysten mahdollisuuksia hyötyä tulevaisuudessa ESG-tekijöistä arvioidaan. Valittujen, sektorikohtaisesti tärkeimpien ’E’ ja ’S’ tekijöiden ohella jokaiseen esg-arvioon sisältyy myös yrityksen hallinnointitavan (’G’) arviointi. Rahaston ESG-luokitus muodostuu salkussa olevien yritysten luokituksista.

Hiili-intensiteetti

Hiilijalanjäljen laskennassa huomioidaan yhtiöiden raportoimat suorat päästöt yhtiön omasta toiminnasta sekä yhtiön ostaman sähkön ja lämmön tuotannon aiheuttamat päästöt. Raportoitu luku on suhdeluku, jossa kasvihuonekaasupäästöt suhteutetaan yhtiön liikevaihtoon. Absoluuttisen hiilijalanjäljen asemesta raportoimmekin siis suhdeluvun, hiili-intensiteetin. Koko salkun hiili-intensiteetti lasketaan summaamalla yhtiökohtaiset hiili-intensiteettiluvut painotettuna yhtiön osuudella salkussa. Mitä suurempi rahaston hiili-intensiteetti on, sitä suuremmat ovat rahaston sijoituskohteiden kasvihuonekaasupäästöt suhteessa yhtiöiden liikevaihtoon.

Positiivinen ympäristövaikutus

Rahaston ESG-raportilla oleva positiivinen ympäristövaikutus perustuu ulkopuoliseen analyysiin ympäristön kannalta positiivisen liiketoiminnan osuudesta sijoituskohteiden liikevaihdosta. Mikäli käytössämme ei ole tietoa ympäristön kannalta positiivisen liiketoiminnan osuudesta, se on arvioitu nollaksi. Positiivisen ympäristövaikutuksen arviointi on rajattu koskemaan uusiutuvaan energiaan-, energiatehokkuuteen-, vesivarojen kestävään käyttöön- ja saastumisen ehkäisyyn käytettävien laitteiden ja palveluiden valmistamista tai tuottamista sekä energiatehokasta rakentamista. Luvuissa ei ole huomioitu esimerkiksi yhtiöiden käyttämää uusiutuvaa energiaa. Raportoitu luku on tyypillisesti muutaman prosentin luokkaa, mutta ympäristöön liittyvissä teemarahastoissa luku on selkeästi korkeampi.

Raportin merkitys

Julkaisemamme rahastokohtaiset ESG-raportit perustuvat käytössämme olevaan, ulkopuolisen analyysiyhtiön tuottamaan tutkimukseen ja luokitteluun. Arviointi on luonnollisesti riippuvainen tekijöistä, jotka on valittu tarkastelun kohteeksi. Analyysi perustuu kuitenkin johdonmukaiseen, säännöllisesti päivitettävään dataan ja arvioon eri tekijöiden merkityksellisyydestä kussakin tapauksessa.

Yleistäen voidaan todeta eurooppalaisten, amerikkalaisten, japanilaisten ja kehittyvien markkinoiden yritysten olevan hieman eri tasoilla ESG-riskien hallinnan, altistumisen ja toimintatapojen suhteen. Tämä heijastuukin rahastokohtaisissa ESG-raporteissa siten, että keskimäärin Eurooppaan ja Pohjoismaihin sijoittavien rahastojen ESG-luokitukset ovat edellä Yhdysvaltoihin ja kehittyville markkinoille sijoittavien rahastojen luokituksia.

Tutustu OPn rahastokohtaisiin ESG-raportteihin.

OP sosiaalisessa mediassa