Käyttöehdot

op.media on OP Ryhmän omistaja-asiakkaiden yhteisöllinen mediapalvelu.

op.media-verkkopalvelun (myöhemmin ’Palvelu’) tuottaa OP Osuuskunta (Y-tunnus 0242522-1, jäljempänä OP OSK), joka vastaa myös palvelun ylläpidosta. Palvelu koostuu OPn tuottamista teksteistä ja kuvista sekä asiakkaiden (myöhemmin ’Käyttäjä’) tuottamista kommenteista (myöhemmin ’Sisältö’).

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi sekä sen, että OP OSK voi käyttää Palvelun kautta kerättyä tietoa Palvelun toteuttamiseen, kehitykseen ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hänellä ei ole oikeutta käyttää Palvelua. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua soveltuvan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on Käyttäjälle maksuton.

Kaikki Palvelussa julkaistu Sisältö koostuu kirjoittajien henkilökohtaisista näkemyksistä eikä sitä tule käsittää juridisena, kaupallisena tms. neuvontana. OP Ryhmän yritykset eivät vastaa Palvelussa esitettyjen Sisältöjen soveltuvuudesta Käyttäjän tarpeisiin eikä näiden Sisältöjen perusteella tehtyjen toimien tuloksista.

Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan Sisältöön

Käyttäjän oikeudet hänen Palveluun lisäämäänsä Sisältöön säilyvät Käyttäjällä. OP OSK:lla ja sen kanssa samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvilla yrityksillä sekä Käyttäjillä on kuitenkin oikeus näyttää Palvelussa julkaistuja Sisältöjä Palvelun sisällä sekä muualla sosiaalisessa mediassa ilman eri lupaa Sisältöä toimittaneelta Käyttäjältä. Käyttäjän mahdollisesti ilmoittama nimi tai nimimerkki voidaan tällöin mainita asiayhteydessä. OP Ryhmän yrityksillä ei ole oikeutta ilman Käyttäjän kirjallista lupaa hyödyntää Käyttäjän julkisia kuvia esimerkiksi erillisinä mainoskuvina, vaan kuvien käytöstä tällaisiin tarkoituksiin sovitaan aina erikseen Käyttäjän kanssa.

Käyttäjä vastaa aina henkilökohtaisesti kaikesta Palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa myös kaikesta Palveluun toimittamastaan Sisällöstä. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän toimittama Sisältö ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastaista. Käyttäjä vastaa aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien osapuolten aineiston luvattoman käytön perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Esimerkiksi valokuvan lataaminen Palveluun edellyttää aina vähintään kuvan ottajan ja kuvassa esiintyvien henkilöiden suostumuksen.

OP Ryhmän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun omistus-, immateriaali- ja muut oikeudet kuuluvat OP OSK:lle. OP OSK:lla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, sen Sisältöä ja tarkoitusta, saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

Sisällön lähettäminen Palveluun tapahtuu Käyttäjän toimesta ja vastuu lähetetystä Sisällöstä on Käyttäjällä. OP Ryhmän yritykset eivät vastaa miltään osin Käyttäjän Palveluun lähettämistä kuvista, kuvien aitoudesta tai siitä, onko Käyttäjällä oikeus levittää kuvia tai muista kuviin liittyvistä asioista. Sama koskee kaikkea muutakin Käyttäjän Palveluun lähettämää tai siellä jakamaa Sisältöä. OP OSK:lla on oikeus julkaista Käyttäjän Palveluun lähettämä aineisto kokonaan tai osittain. OP OSK ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta. OP OSK säilyttää Käyttäjän Palveluun lähettämän Sisällön palvelun olemassaolon ajan.

Käyttäjä voi lähettää Sisältöä Palveluun anonyymisti. Käyttäjän Sisältöjen poistaminen on mahdollista ottamalla yhteyttä Palvelun ylläpitoon Palvelussa olevalla yhteydenottolomakkeella.

OP Ryhmän yritykset eivät vastaa Käyttäjän kolmansilta osapuolilta Palvelun kautta saamista sisällöistä tai tiedoista eikä tällaisten sisältöjen tai tietojen tekijänoikeuksista taikka lakia tai hyvää tapaa loukkaavasta sisällöstä.

OP OSK tarkastaa ennakkoon Käyttäjien Palveluun lähettämän Sisällön. OP OSK:lla on oikeus muokata Käyttäjän Palveluun lähettämää Sisältöä. Ilman etukäteistä ilmoitusta poistetaan Käyttäjän lähettämä asiaton Sisältö, joka on esimerkiksi:
  • rasistista
  • väkivaltaan tai rikokseen yllyttävää
  • kirosanoja, nimittelyä tai muuten alatyylistä tai loukkaavaa
  • jonkun toisen yksityisyyttä koskevaa
  • selvästi tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkkejä, jotka eivät tue keskustelun aihetta tai ovat muuten asiattomia
  • tavaroiden ja palveluiden markkinointia

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palveluun lähetetyt kuvaoriginaalit pienennetään automaattisesti määriteltyyn kokoon. Palveluun ei tallenneta Käyttäjän lähettämien kuvien kuvaoriginaaleja. OP OSK:lla on harkintansa mukaisesti milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuutta, Käyttäjää kuulematta ja tälle erikseen siitä ilmoittamatta poistaa sopimattomaksi katsomansa Sisältö Palvelusta sekä estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin lain tai hyvän tavan vastaisesti.

OP OSK:lla on oikeus luovuttaa laiton tai käyttöehtojen vastainen Sisältö lain mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle. OP OSK:lla on oikeus poistaa virheellisiä käyttäjätietoja antanut tai muuten näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta.

OP OSK käsittelee Käyttäjää koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sekä Palvelun rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteriseloste on löydettävissä Palvelun internetsivuilta.

Palvelun sisältämän blogiosion toimintaperiaatteet

Palvelu sisältää blogiosion. Blogikirjoittajien tuottama Sisältö koostuu puhtaasti heidän henkilökohtaisista mielipiteistään. OP Ryhmän yritykset eivät ole mitenkään vaikuttaneet tai osallistuneet blogien Sisällön laatimiseen tai muutoin toimineet yhteistyössä kirjoittajien kanssa eivätkä yritykset tarkasta blogien Sisältöä ennakolta. OP Ryhmän yritykset eivät vastaa blogien kirjoittajien tuottamasta Sisällöstä, oli kirjoittajana sitten OP Ryhmän yrityksen työntekijä, sopimuskumppani tai Käyttäjä, joka kommentoi kirjoittajien blogeihin lisäämää Sisältöä. OP Ryhmän yritykset eivät vastaa blogiteksteissä esitettyjen neuvojen, lausuntojen tai niiden muun Sisällön oikeellisuudesta, kattavuudesta tai ajantasaisuudesta.

Arvopaperimarkkinalain ja Finanssivalvonnan sijoitussuosituksiin liittyvien määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Palvelussa ei saa julkaista Sisältöä, jonka voidaan katsoa olevan arvopaperimarkkinalaissa tai Finanssivalvonnan antamissa määräyksissä ja ohjeissa tarkoitettuja sijoitussuosituksia. Rahoitusvälineitä koskevat suositukset, mukaan lukien näkemykset nykyisistä tai tulevista arvoista tai hinnoista, eivät ole sallittuja. Toimintasuositukset ja ehdotukset (kuten esimerkiksi ”osta”, ”pidä”, ”myy”) ja epäsuorat viittaukset sellaisiin (esimerkiksi rahoitusvälineen tavoitehinnan ilmoittaminen) ovat kiellettyjä.

Sijoitussuosituksella tarkoitetaan lyhyesti sanottuna sijoitusstrategiasuosituksia tai -ehdotuksia sisältävää tietoa rahoitusvälineestä tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijasta, mukaan lukien kaikki arviot rahoitusvälineiden nykyisestä tai tulevasta arvosta tai hinnasta.

OP OSK voi poistaa Sisällön, jota se pitää sijoitussuosituksina.

Palvelun Sisältöä ei pidä ymmärtää sijoitussuosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Evästeiden käyttö

OP Ryhmän yritykset keräävät käyttäytymistietoja Palvelusta käyttämällä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Käyttäytymistietojen keräämisestä ja käytöstä kerrotaan tarkemmin Palvelun rekisteriselosteessa.

Palvelun ylläpitäminen ja vahingonkorvausvelvollisuus

OP OSK pyrkii ylläpitämään Palvelussa mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista Sisältöä, mutta ei takaa sivujen Sisällön virheettömyyttä. OP OSK:lla on oikeus parantaa ja muuttaa Palvelun Sisältöä ja rakennetta.

OP Ryhmän yritykset eivät vastaa Palvelussa ilmenevistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palvelun Sisällön tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta, eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

OP Ryhmän yritykset eivät vastaa Palvelun jatkuvasta saatavuudesta eivätkä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. OP Ryhmän yritykset eivät vastaa välittömistä eivätkä välillisistä vahingoista, joita Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu esimerkiksi virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen Sisällön tai teknisten vikojen tai huoltotöiden johdosta eikä Käyttäjää koskevien tietojen tai Käyttäjän Palveluun lähettämän Sisällön katoamisesta tai muuttumisesta.

OP Ryhmän yritykset eivät ole velvollisia korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvia vahinkoja.

Kolmansien osapuolten verkkopalvelut

OP Ryhmän yritykset eivät vastaa Palvelun kautta käytettävissä olevien muiden verkkopalvelujen tai internetsivujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä Palveluun linkitettyihin muihin verkkopalveluihin tai internetsivuille Käyttäjä hyväksyy, että nämä palvelut eivätkä sivut eivät ole OP Ryhmän yritysten hallinnassa, eikä OP Ryhmän Yrityksillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön. Ulkopuolisen toimijan linkin sisältyminen Palveluun ei tarkoita, että OP Ryhmän yritys tai yritykset millään lailla mainostaisivat kyseisiä palveluita tai sivuja.

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman OP OSK:n kirjallista suostumusta. OP OSK:lla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito ja siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, riitaisuudet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot julkaistaan Palvelun internetsivuilla. Käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. OP OSK:lla on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden Palvelussa julkaisemisen ajankohtana. Käyttäjälle tiedotetaan muuttuneista käyttöehdoista Palveluun liittyvillä internetsivuilla.