Kuinka vertaisinformaatiota hyödynnetään sijoituspäätösten taustalla?

Timo Leskinen
Timo Leskinen

Toimin OP Varallisuudenhoidossa Arvopaperisijoituksien osastonjohtajana. Mielenkiinnon kohteina salkunhoito, sijoitusmarkkinat ja säästäminen.

Minä tiedän, sinä tiedät, hän tietää ja he tietävät mahdollisesti vielä enemmän. Toisten tuottama tieto ja havainnot ovat hyödyllisiä raaka-aineita informaation jalostuksessa. Nykyisin datan määrä ja laatu luovat uuden tyyppisen datavallankumouksen myös sijoittamisessa. Yhdessä automaation ja tallennustehon kasvun kanssa tämä johtaa koneoppimisen kautta yhä syvempään robotiikan hyödyntämiseen koko sijoittamisen toimialalla. Näin vertaisinformaatiota hyödynnetään OP-Amerikka Analytiikka -osakerahaston sijoituspäätösten taustalla:

Timo Leskinen
Timo Leskinen

Toimin OP Varallisuudenhoidossa Arvopaperisijoituksien osastonjohtajana. Mielenkiinnon kohteina salkunhoito, sijoitusmarkkinat ja säästäminen.

Arkinen vertaisinformaatio

Muiden jalostamia tiedonjyväsiä eli vertaisinformaatiota hyödynnetään arkipäivässä monella tapaa. Varatessaan hotellia matkailija tutkii TripAdvisorista mitä positiivista tai negatiivista tietoa lomakohteesta muut käyttäjät ovat kertoneet tai miten he ovat eri asioita arvostelleet. Lomamatkailija on lopulta kerännyt lomakohteista tuhdin informaatiopaketin juuri vertaisinformaatioon nojaten ja tekee lopulta lomamatkaa koskevia päätöksiä sen pohjalta.

Sijoittaja seuraa yksittäisen osakeanalyytikon antamaa tulosennustusta yrityksestä, mutta useamman osakeanalyytikon ennusteista muodostuu jo konsensusennuste kohdeyrityksen tuloksesta. Kaikki tämä on kyseisen kohdeyrityksen tulosennusteen vertaisinformaatiota, perustuen kunkin informaation tuottajan tietoon, näkemykseen ja mielipiteeseen. Sijoittaja kerää ja vertailee eri informaatiokanavista koottuja tietoja sijoituskohteista ja niin ikään tuhdin informaatiopaketin turvin mm. vertaisinformaatioon nojaten päättää osakesalkkunsa muutoksista.

Mainituissa esimerkeissä vertaisinformaatiota käytetään ja se on läsnä päätöksenteossa. Informaation hyödyntämisen jalostamisessa itse vertaisinformaation datan sisällön analysointi pitää sisällään datan käyttökelpoisimman osan: esimerkiksi tiedon siitä, mitä arvopapereiden osto-tai myyntipäätöksiä kukin sijoittaja on tehnyt.

Datassa on tietoa

OP-Amerikka Analytiikka -osakerahastossa vertaisinformaation datalähde on Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova elin SEC (United States Securities and Exchange Comission), jonne sijoittajat ovat velvollisia toimittamaan kauppatietonsa omista arvopaperikaupoistaan. Ilmoitusvelvollisuus kaupoista koskee kaikkia sisäpiiriläisiä, kaikkia merkittävän kokoluokan arvopaperikauppoja sekä kaikkia yli 100 miljoonan dollarin sijoitussalkun omistajia. Voidaan todeta, että vertaisinformaation validiteetti eli datan pätevyys on kunnossa; kauppadata muodostuu toimijoista, jotka ovat äänestäneet rahoillaan jo toteutuneiden arvopaperikauppojen ostojen ja myyntien puolesta. Kyse ei ole enää mielipiteestä tai konsensusennusteesta vaan päätöksensä tehneiden sijoittajien jalostuneesta informaatiosta, johon voidaan olettaa käytetyn paljon resursseja sekä erilaista tietopääomaa. Tuossa datassa on sisällä paljon työtä, rahaa ja valtaa.

Se, että suurista datamassoista saadaan systemaattisesti irti toteutuneet osakekaupat, ei kerro vielä datan eli kauppojen tekijöiden osalta heidän reliabiliteetin eli luotettavuuden tasosta mitään, ellei sitä analysoida. Analysoidulle pohjalle voidaan rakentaa systemaattista havaintoa arvopaperikauppojen menestyksellisyydestä. Tätä kutsutaan kompetenssianalyysiksi.

Arvokas tieto löytyy analysoimalla dataa

Vertaisinformaation arvokkain tieto on kompetenssianalyysi, joka mittaa kunkin sijoittajan menestyskyvykkyyttä toteutuneissa kaupoissa. Kompetenssianalyysi ottaa huomioon menestyskyvykkyyden mittaamisessa monia herkkyyksiä mm. missä yhtiöissä, toimialoilla tai aikajänteellä menestys on syntynyt. Tämän vuoksi suuresta datamassasta on muodostettavissa kompetenssianalyysiin pohjautuva kompetenssikartasto. Arvokkainta on seurata ja valvoa niiden toimijoiden osakekauppoja, jotka ovat systemaattisesti todistaneet kyvykkyytensä arvopaperikaupoissa.

OP-Amerikka Analytiikka -osakerahaston sijoituspäätösten taustalla on vertaisinformaatiosta muodostettavan kompetenssianalyysin tulokset. Sijoitettavien osakkeiden potentiaalinen joukko on kyvykkäimpien sijoittajien päätökset eli kompetenssianalyysin parhaimmisto. Tästä osakejoukosta muodostetaan osakerahasto, jossa huomioiden rahastoon asetettava aktiiviriskin taso, toimialakohtaiset keskittymät ja muut rahastolainsäädännön velvoitteet.

Mitä tuollainen kompetenssianalyysi edellyttää?

Kompetenssianalyysi edellyttää valtavaa määrää dataa ja sen käsittelykapasiteettia. Vertaisinformaation taustalla on noin 24000 instrumenttia, noin 15000 seurattavaa sijoittajaa eli potentiaalista kyvykkyyttä. Kun noin 360 miljoonaa sijoittaja-instrumenttiparia kuljetaan ajassa 17 vuoden ajan taaksepäin (jokainen pörssipäivä) muodostuu noin 1500 miljardia mittauspistettä, jossa jokaisen sijoittajan kompetenssi on mitattu. OP-Amerikka Analytiikka -osakerahastolle kompetenssianalyysin tuottaa ulkopuolinen toimittaja. Sen sisältö on suomalaista fintechiä, jolla on Yhdysvaltain patenttiviraston myöntämät menetelmä-, ohjelmisto- ja laitteistopatentit (7835968 ja 8484118).

OP-Amerikka Analytiikka -osakerahasto on yksi sijoitustuote OPn aktiivisen analytiikan sijoitusfilosofian tarjoomassa.

OP sosiaalisessa mediassa