Standardien puute huolestuttaa muutoksen kynnyksellä

Satu Wennbeg
Satu Wennbeg

Kirjoittaja on OP Ryhmän pankkitoiminnan edunvalvonnasta vastaava edunvalvontapäällikkö, jonka tehtävänä on seurata mm. maksamiseen liittyvää lainsäädäntöä. OP Ryhmällä on oma edunvalvontaosasto, jonka tehtävänä on vastata siitä, että ryhmän lainsäädännölliset toimintaedellytykset ja tasapuoliset kilpailumahdollisuudet säilyvät finanssimarkkinoiden muuttuvassa sääntely- ja valvontaympäristössä.

Finanssialan digitaalinen murros konkretisoituu taas hieman enemmän kuluttajalle ensi vuoden alussa, kun EU:n toinen maksupalveludirektiivi (PSD2) toimeenpannaan suomalaiseen lainsäädäntöön maksupalvelulainsäädäntöä muuttamalla. Direktiivin myötä pankit avaavat rajapintojaan muille palveluntarjoajille, jolloin esimerkiksi maksujen välitys voi tapahtua kolmannen osapuolen käynnistämänä.

Satu Wennbeg
Satu Wennbeg

Kirjoittaja on OP Ryhmän pankkitoiminnan edunvalvonnasta vastaava edunvalvontapäällikkö, jonka tehtävänä on seurata mm. maksamiseen liittyvää lainsäädäntöä. OP Ryhmällä on oma edunvalvontaosasto, jonka tehtävänä on vastata siitä, että ryhmän lainsäädännölliset toimintaedellytykset ja tasapuoliset kilpailumahdollisuudet säilyvät finanssimarkkinoiden muuttuvassa sääntely- ja valvontaympäristössä.

OP Ryhmä oli viime perjantaina talousvaliokunnan kuultavana hallituksen lakiesityksestä maksupalvelu- ja maksulaitoslain muuttamiseksi.

Esitetyssä maksupalvelulaissa on mielestämme hyvin keskitytty direktiivin vaatimusten tuomiseen lainsäädäntöön ilman, että olemassa olevaa sääntelyä on lähdetty muilta osin kiristämään. Samoin pidämme hyvänä sitä, että voimassa olevaan maksupalvelulakiin otettuihin kansallisiin linjauksiin ei ole tässä yhteydessä koskettu vaan nykyinen vakiintunut tila on pyritty säilyttämään.

Jo nyt on nähtävissä, että säännösten astuttua voimaan markkinoille tulee uusia innovatiivisia palveluita ja uusia toimijoita perinteisten pankkien rinnalle. Tämä haastaa pankit osaltaan kehittämään toimintaansa ja löytämään uusia toimintatapoja. Uudet teknologian ja uusien toimijoiden myötä asiakkaan ääni ja asiakaskokemus nousevat entistä enemmän palveluntarjoajien toiminnan keskiöön ja kirittävät myös meitä ylivertaisen asiakaskokemuksen luomiseen palveluillamme. Osittain myös näistä lähtökohdista asiakaskokemus on nostettu OPn strategian yhdeksi tärkeäksi mittariksi.

Pidämme kuitenkin ensiarvoisen tärkeänä sitä, että uusia toimijoita koskevat kaikilta osin samat säännöt liittyen esim. turvallisuuteen, rahanpesun ja terrorismin torjuntaan sekä asiakkaan suojaan, kuin mitä pankit noudattavat tarjotessaan vastaavia palveluita, jotta asiakkaiden luottamus näihin palveluihin ei vaarannu. Erityisesti tilitietopalvelujen osalta tulee myös huomioitavaksi tietosuojaan liittyvä sääntely.

Vaikka maksupalvelulain periaate on hyvin selkeä, liittyy lain soveltamiseen käytännön tasolla vielä lukuisia avoimia kysymyksiä. Ongelma on se, että lainsäädäntö pakottaa avaamaan rajapinnat, mutta tällä hetkellä ei ole yhtenäistä ohjeistusta siihen, miten tämä tehdään.

Avoimet kysymykset olisi tarkoitus ratkaista vasta myöhemmin direktiivin voimaan tulon jälkeen valmistuvassa ns. teknisessä sääntelystandardissa. Sen sisältö sekä valmistumisaikataulu ovat tällä hetkellä avoimia. OPn näkemyksen mukaan esimeriksi yhteydenpidon eri palveluntarjoajien välillä tulee tapahtua luotettavan rajapinnan kautta, joka lisää huomattavasti palvelun turvallisuutta, vähentää väärinkäytöksiä ja mahdollistaa asiakkaalle paremman kontrollin siitä, mitä tietoja palveluntarjoajille välitetään. Lisäksi aika ennen standardin voimaantuloa aiheuttaa paljon epävarmuutta toimijoiden keskuudessa esimerkiksi sen suhteen, kuinka maksutoimeksiantopalveluita ja tilitietopalveluita tulisi teknisesti toteuttaa. Tästä on useita erilaisia näkemyksiä.

Direktiivi avaa rajapinnat tilitietopalveluita tarjoaville tahoille, eikä asiakkaan tilitapahtumat olen enää vain tilinpitäjäpankin tiedossa. Maksulaitos- ja luottolaitoslaissa kuitenkin edelleen säädellään varsin tarkasti siitä, mitä tietoja saa luovuttaa saman ryhmän sisällä eteenpäin. Mielestämme luotto- ja maksulaitoksille tulisi antaa mahdollisuus hyödyntää tilitietoja saman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisällä. Tämä olisi asiakkaan etu ja mahdollistaisi entistä paremman asiakaskokemuksen kehittämisen.

OP sosiaalisessa mediassa