Avoimuus on avain vastuulliseen sijoittamiseen

Vastuullinen sijoittaminen on yleistynyt viime vuosina rytinällä. Vahvimmat kirittäjät ovat ilmastonmuutos ja kuluttajien vaatimukset.

Talous ja yhteiskunta
16.10.2018

Ihmisten mielissä elää sitkeänä harhaluulo, että vastuullisessa sijoittamisessa joutuu tinkimään tuotosta. Se ei pidä enää paikkaansa. Näin toteaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Hanna Silvola, joka on tutkinut aihetta kymmenen vuotta kotimaassa ja London School of Economicsin kanssa.

Kymmenessä vuodessa tilanne on muuttunut valtavasti. Vastuullinen sijoittaminen ei ole enää marginaali-ilmiö. Morgan Stanley Instituten tuoreen maailmanlaajuisen kyselyn perusteella 84 prosenttia varainhoitajista joko suunnittelee tai sijoittaa jo ympäristöllisesti, sosiaalisesta ja taloudellisesti vastuullisiin yrityksiin ja kohteisiin.

Global Sustainable Investment Alliance puolestaan arvioi kaksi vuotta sitten vastuullisten rahastojen arvon olevan jo reilusti yli 10 biljoonaa dollaria.

Avoimuutta, kiitos

Idea kestävästä, vastuullisesta sijoittamisesta syntyi parikymmentä vuotta sitten, kun yritysten väärinkäytöksiä ryhdyttiin puimaan avoimemmin mediassa. Yritysskandaaleista aiheutui tuhoa ympäristölle, taloudellisia tappioita ja mainekupruja.

– Sijoittajat alkoivat karsastaa ikäviä yllätyksiä ja vaativat avoimuutta yrityksiltä. Näin vastuullisuus nousi varainhoitajien agendalle osana sijoitusten riskienhallintaa, kertoo KPMG:llä vastuullisesta sijoittamisesta vastaava Riikka Sievänen, joka tutkii aihetta myös Helsingin yliopistossa.

EU-tasolla ilmiö lähti kuitenkin kunnolla käyntiin finanssikriisin jälkeen. Sijoittajat ja viranomaiset ympäri maailman heräsivät huomaamaan, millaista tuhoa läpinäkymättömyyden, liian monimutkaisten sijoitustuotteiden ja talouden laskusuhdanteen yhdistelmä voi saada aikaan.

Nykyisin vastuullisuus on yhä strategisempaa - ei vaan riskien hallinnan vaan myös tuottotavoitteiden ja pitkän aikavälin arvonnousun näkökulmista. Huomioimalla vastuullisuusnäkökohdat sijoittajat toimivat tekemiensä vastuullisuussitoumusten mukaisesti ja samalla syntyy yhteiskunnallista hyvää. Sijoittajan ja salkunhaltijan ei enää tarvitse turvautua vain taloudellisiin lukuihin, vaan päätöksenteon tueksi löytyy myös vastuullisuuden mittareita, tietoja ja analyysejä.

Finanssiala ry:n asiantuntija Elina Kamppi huomauttaa, että ennen kaikkea kuluttajat ovat viime vuosina heränneet vaatimaan vastuullisuutta ja enemmän tietoa yritysten toiminnan vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. Vaatimus koskee myös finanssialaa.

– Asiakaskunta ajaa tekemään vastuullisesta sijoittamisesta valtavirtaa. Finanssialalla on tässä tärkeä välittäjän rooli, toteaa Kamppi.

Finanssiala suurlähettiläänä

Kamppi muistuttaa, että finanssialalla luotettavuus, rehellisyys ja läpinäkyvyys ovat kaiken perusta. Vastuullisuus on sisäänrakennettu osa toimintaa. Pankkialalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lainapäätösten ehdot ovat selkeät ja ymmärrettävät.

Vastuullisuutta on myös edistää nuorten talousosaamista. Suomalaisilla on oltava riittävät taidot ja tiedot oman talouden hallinnasta ja käsitys markkinoiden toimintaperiaatteista. Vakuutusyhtiöiden vastuullisuutta on ohjata asiakkaita karttamaan riskejä ja ehkäistä näin ympäristövahinkojen kaltaisia onnettomuuksia. Työeläkeyhtiöiden kaltaiset isot institutionaaliset sijoittajat puolestaan edesauttavat esimerkillään vastuullisen sijoittamisen yleistymistä.

Lain mukaan työeläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Työeläkeyhtiö Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landaun mukaan kysymys on vastuun kantamisesta hyvin pitkällä aikavälillä. Ilmarinen sijoittaa noin neljänneksen työeläkemaksuista erilaisiin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin, velkainstrumentteihin ja kiinteistöihin. Koko potti on arvoltaan 46 miljardia.

– Ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät asiat ovat kiinteä osa sijoituspäätöksiä. Haluamme edistää vastuullisuutta ja tunnistaa riskit ja mahdollisuudet, toteaa Landau.

Salkunhoitajilla on käytössään Ilmarisen omat vastuullisen sijoittamisen luokitukset.

Ne ottavat huomioon laajasti yrityksissä piileviä riskejä ja mahdollisuuksia ja toiminnassa ilmenneitä epäkohtia. Luokituksen avulla voidaan tunnistaa muun muassa yritykset, joihin ei saa sijoittaa sekä yhtiöt, joista on tarpeen tehdä lisäselvityksiä.

Ilmarinen ei esimerkiksi sijoita yrityksiin, jotka ovat yli 30 prosenttisesti riippuvaisia kivihiilestä, ellei yhtiöllä uskottavaa suunnitelmaa kivihiilen osuuden vähentämiseksi.

Lisäksi Ilmarisella otettiin viime vuonna käyttöön vastuullisen sijoittamisen vertailuindeksit. Salkunhoitajat vertaavat osakevalintojaan indekseihin, joihin sisältyvät toimialojen vastuullisimmat yritykset. Vertailuindeksit kannustavat painottamaan vastuullisia yrityksiä entistä vahvemmin sijoituspäätöksissä.

Landaun mukaan vastuullisuus tarkoittaa myös vaikuttamista. Ilmarinen nostaa vastuullisuusasioita esiin yhtiötapaamisissa, yhtiökokouksissa ja osallistuu hallitusten nimitysprosesseihin. Työtä tehdään sekä itse että kansainvälisesti. Eivätkä vaatimukset ole pelkkää puhetta. Jos epäsuotava toiminta ei lopu, viimeisenä keinona Ilmarinen irtautuu omistuksesta.

– Aktiivinen omistajavaikuttaminen on tehokas keino edistää vastuullisuusasioita, sanoo Landau.

Hyvää bisnestä

Landau muistuttaa, että monet vastuulliset yritykset ovat houkuttelevia sijoituskohteita myös taloudellisesti. Vastuullisuus vaikuttaa yrityksen tuottoihin, kustannuksiin ja maineeseen.

Vastuullinen yritys saa esimerkiksi edullisemmin rahoitusta. Ja myös toisinpäin: Ei-ympäristöystävällisiin hankkeisiin investointi sisältää maineriskejä ja tuottovaatimukset ovat jo nyt korkeammat.

– Näkemyksemme mukaan vastuullisten yritysten tuotto-odotukset ovat pitkällä aikavälillä hyvät. Sijoittamalla vastuullisesti pyrimme turvaamaan hyvät tuotot eläkkeensaajille, summaa Landau.

Saman vahvistavat myös kansainväliset tilastot. Niiden mukaan sijoittaja voi odottaa pääomalleen samaa rahallista tuottoa kuin "normaaleissa" sijoituskohteissa. Usein vielä parempaa. Monet kestävän kehityksen rahastot pesevät vertailuindeksissä tavalliset rahastot.

International Finance Corporation IFC:n toimitusjohtaja Philippe Le Houéroun mukaan pääomamarkkinoilta löytyy nyt kolme sijoitustuotekasaa: normaalit, ei-kaupalliset ja kestävät investoinnit, joiden tuotto-odotukset ovat hyvät. Usein kaikista paras tuottopotentiaali löytyy yrityksistä, jotka muuttavat toimintaansa entistä vastuullisemmaksi sekä strategian että käytännön tasolla. Vastuullinen sijoittaminen onkin lyömätön yhdistelmä sijoittajalle. Sen kohdalla voi samaan aikaan sekä tehdä hyvää että tienata hyvin.

Vihreällä rahoituksella ilmastonmuutostaistoon

Pariisin ilmastosopimuksen vaatimien päästövähennysten toteuttaminen ja yhteiskunnan muuttaminen puhtaammaksi on välttämätöntä. Mutta se vaatii globaalisti biljoonia euroja julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Sekä vakuutusala että finanssiala ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa. Vakuutusala jakaa riskiä ja finanssiala kohdentaa rahoitusta kestävän kehityksen mukaisiin kohteisiin.

– Vastuullinen sijoittaminen jalkauttaa Pariisin ilmastosopimuksen käytännön tasolle, huomauttaa Silvola.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset uhkaavat jo rahoitusalan vakautta ja aiheuttavat taloudellisia tappioita tulvien, eroosion ja kuivuuden myötä. Viime vuonna vakuutuksista katettiin luonnonkatastrofeihin liittyviä tappioita ennätysmäisellä 110 miljardilla eurolla.

Äärimmäisistä sääolosuhteista aiheutuvista katastrofeista johtuvat taloudelliset tappiot ovat nousseet 86 prosenttia vuosina 2007–2016. Jos ilmaston lämpenemiseen reagoidaan liian myöhään, monet tämänhetkisistä investoinneista ovat turhia. Landaun mukaan monet yritykset painottavat raporteissaan toimintansa vaikutuksia ilmastoon.

Mutta uusien ilmastoraportoinnin ohjeiden mukaan yhtiöiden pitäisi kertoa myös, miten ilmastonmuutos vaikuttaa yritykseen. Ilmastoriskien takia entistä useampi yritys voi tulevaisuudessa joutua sijoittajien mustalle listalle. Mutta samalla kestävä toiminta tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, työpaikkoja ja kasvua. Landau kehottaakin jokaista yritystä arvioimaan, millaisia riskejä ja mahdollisuuksia ilmastomuutos tuo tullessaan ja kertomaan avoimesti sidosryhmille vaikutuksista ja niihin varautumisesta.

Operaatio yhteisten sääntöjen pystytys

Kamppi huomauttaa, että yrityksillä on käytettävään entistä enemmän dataa. Esimerkiksi pankit voivat data-analyysien avulla ottaa lainapäätöksissään paremmin huomioon erilaisia riskitekijöitä.

Mittarit ja työkalut ovat yhä parempia ja kunnianhimoisempia, mutta ongelmana on yhteisten markkinastandardien, terminologian ja sääntöjen puute. Sieväsen mukaan asiantuntijatkaan eivät ole aina yksimielisiä siitä, mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa. Myös Silvolan mukaan on sekä käytännössä että teoriassa vaikea luoda rajaa, mikä on vastuullista sijoittamista ja mikä vastuutonta.

Tähän asti yritykset ovat voineet pitkälti itse päättää, miten mittaavat vastuullisuutta ja raportoivat siitä. Siihen on tulossa muutos. Tänä vuonna valmistuivat Suomessa ensimmäiset pakollisten velvoitteiden mukaiset vastuullisuusraportit. EU-tasolla on puolestaan työn alla asetuksia, joilla standardoidaan vastuullista rahoittamista. Tavoitteena on nostaa Eurooppa vastuullisen sijoittamisen globaaliksi johtajaksi.

– Kun finanssialalle saadaan yhteiset käsitteet ja käytäntöjen kirjoa yhteneväisemmäksi, se edistää osaltaan kestävän rahoituksen kasvua, uskoo Kamppi.

Asiantuntijat ovat yksimielisiä, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat tulleet jäädäkseen rahoitusmarkkinoille. Ilmastonmuutos on globaali haaste, joka ei ratkea hetkessä.

– Nuoremmat sukupolvet ovat tässä suuri muutosajuri. Heistä suurelle osalle vastuullisuus on tärkeä vaikutin sijoituspäätöksessä, toteaa Kamppi.

Lue lisää
Puurakentamisessa on pula osaajista

Puurakentamisessa on pula osaajista

Puurakentamisen suuri kasvupotentiaali on kerrostaloissa, julkisessa rakentamisessa, korjausrakentamisessa ja infrarakentamisessa. Puun käytön yleistyminen kerrostaloissa edellyttää muun muassa...

Ilmastohuoli näkyy ruokainnovaatioissa

Ilmastohuoli näkyy ruokainnovaatioissa

Juustotytöt kehittivät hitiksi nousseen vegaanisen juuston, kun kaupan hyllyiltä ei löytynyt tarpeeksi hyvää tuotetta. Sosiaalinen media voi nostaa myös pienet elintarvikeyritykset nopeasti...

Startupista vauhtia isojen yritysten osaajille

Startupista vauhtia isojen yritysten osaajille

Löytyykö liiketoimintaan uutta kasvua, kun pannaan yhteen startup-yrittäjät ja suuryrityksien johtajat? Ainakin halu oppia toisiltaan on suuri.

Tuoreimmat

OP sosiaalisessa mediassa